Tuesday, September 6, 2011

C4302 : Contoh Pengiraan Ekonomi Pengangkutan

BAB 2
EKONOMI PENGANGKUTAN

NILAI BERSIH SEMASA (NET PRESENT VALUE)-Menilai samada suatu skim itu berbaloi dengan
menentukan nilai pasaran tahun dasar pada projek
cadangan.

- kos dan faedah yang terlibat di masa tahun hadapan akan
di nilai dengan proses discounting untuk memberi nilai
bersih semasa.

- Lebih tinggi nilai NPV, lebih besar faedah daripada
Projek yang dijalankan.

- Projek besar mempunyai nilai NPV lebih tinggi.

- Untuk perbandingan A dan B, hendaklah lakukan
Discounting ke tahun semasa dulu barulah banding dan
buat penilaian.Dua formula digunakan:-
1. Single Payment (Bayaran Tunggal)

Bayaran secara terus, sekali sahaja.

Sn = P (1 + i) n @ P = Sn
(1+i)n
Dimana :
P = Nilai pokok yang dikeluarkan pada permulaan
analisis.
Sn = Nilai akan datang pada tahun n.
i = Kadar Faedah

Contoh:
Dalam jangkamasa 20 tahun, nilai baki bagi sebatang
jalan raya adalah RM 150,000. Kira nilai masa kini
dengan kadar faedah 8 %.

P = Sn
(1+i)n

= 150,000
(1+0.08)20

P = RM32,182.23
2. Uniform Series (Bayaran Bersiri Seragam)

-Bayaran Beransur-ansur.
-Katakan pelaburan P tidak dibuat kerana melibatkan
kos modal yang tinggi tetapi di buat dengan nilai
yang kecil secara bersiri selama n tahun supaya
jumlahnya dalah sama dengan nilai S.

Sn = R ( (1+i)n -1) @ R = Sn (i)
i (1+i)n-1

dimana:-
R= nilai bayaran seragam bersiri bagi setiap masa
analisis untuk mendapatkan perkaitan antara P dan
R dengan formula seperti di bawah:-

P = R ( (1+i)n -1)
i ( 1+i)n


Contoh:

R = Sn (i)
(1+i)n-1
= 150,000(0.08)
(1+0.08)20-1
R = RM 3277.83
ANALISIS KOS FAEDAH (COST BENEFIT ANALYSIS).

-Kaedah biasa menilai keberuntungan pelaburan ke atas projek ialah menghitung jumlah kos dan faedah di dapati berbanding dengan situasi ‘do nothing’.

-Cuba menilai kos dan faedah ekonomi, bukan penilaian kewangan (berdasarkan nilai semasa).

-kos ekonomi menilai kos sebenar atau kos sumber dengan membetulkan pengaruh subsidi, cukai dan penipuan ekonomi.

Nisbah Faedah-Kos, B/C = PV ( ∆U)
PV (∆I) + PV (∆M) – PV (∆R)

Dimana ,
PV = Nilai semasa bagi siri atau bilangan yang
ditunjukkan.
U = Faedah pengguna; iaitu pengurangan kos jalan raya
(Kos selepas pembaikan- kos sebelum pembaikan)
M = Kenaikan tahunan bagi kos penyenggaraan, operasi
dan pentadbiran disebabkan pelaburan.
R = Kenaikan nilai baki projek itu pada penghujung
usianya.
I = Kenaikan kos pelaburan disebabkan projek itu.

Contoh:
Satu projek jalanraya melibatkan kos modal sebanyak 5 juta. Faedah daripada penggunaan jalan raya tersebut selama 20 tahun akan datang adalah RM10,000. Jika nilai ‘Salvaj’ (Salvaj) adalah RM 200,000, Tentukan samada pembinaan jalanraya tersebut wajar dilaksanakan atau tidak dengan menggunakan kaedah nilai semasa kini. Guna 10%.

Penyelesaian:-

i) Faedah=10,000 (0.1486) rujuk table
= RM1,486
ii) Kos = 5,000 000 – (200,000 * 0.1486)
= RM 4,970.280


Maka, faedah
Kos <1.0 Tidak ekonomik dijalankan.


Kesimpulan : Faedah
Kos <1.0 Rugi

Faedah
Kos >1.0 Untung


KADAR PULANGAN DALAMAN (INTERNAL RATE OF RETURN)/IRR

-Kaedah ini menyamakan nilai semasa wang masuk dengan
nilai semasa wang keluar. Hasil kadar faedah yang
didapati ini dipanggil kadar pulangan dalaman.

-Kos kapital untuk pembinaan pembaikan jalan raya mula-
mula didapatkan.

-Kemudian, faedah-faedah dari segi penjimatan pekerja-
pekerja dan sebagainya dianggarkan untuk setiap tahun
akan datang secara berasingan dan daripada kos faedah ini,
ditolak dengan kos penyenggaraan jalan raya.

-Nilai-nilai yang didapati di atas digunakan untuk
mendapatkan kaedah pulangan dalaman.

Contoh:
Dalam kaedah Kadar pulang dalaman (IRR)ini, kita hendak mencari nilai kadar faedah, r, apabila berlaku NPV = 0.

NPV = E (Bi –Ci) (1+r)-i = 0

Kita boleh gunakan maklumat dalam kaedah NPV sebelum ini dimana:

NPV 1 = -195,000 + (5000+3500+600-1600) [1-(1+r)-n]
R


Dimana: NPV1 =0 , n=50 , r=?

-195,000 + (7500) (1-(1+r)-n) = 0
r

-195,000 + 7500 (1-(1+r)-50) = 0
R

1-(1+r )-50 = 195,000 =26
R 7500

1- (1+r)-50 =26r
Cuba r=3 % = 0.3 : 1- (1-0.3)-50 = 26(0.03)
0.7718 = 0.78

Alternatif 1, r= 3%, cuba lagi dengan alternatif 2, r=3.3%
Maka Alternatif 3, r = 3.4%

Maka pilih alternatif yang memberikan kadar pulangan terdiskaun tertinggi iaitu r= 3.4% ok.KADAR PULANGAN TAHUN PERTAMA (FIRST YEAR RATE OF RETURN, FYRR.

FYRR = (Bi – Ci)
Co

Dimana: Bi = Kos Faedah
Ci = Kos Tahunan
Co = Kos Pendahuluan

Contoh:

FYRR = (Bi – Ci)
Co

= (400,000-2000)
430,000
= 0.09

Soalan:

Pihak kontraktor bercadang menyiapkan sebatang lebuhraya empat lorong dua hala. Diantara kos-kos yang terlibat adalah seperti berikut:

Jumlah kos pembinaan = RM 2 Juta
Kos Penyenggaraan selepas pembinaan=RM2000 setahun
Anggaran nilai baki lebuhraya selepas 25 tahun = RM500,000
Faedah Kepada pengguna = RM 345000
Pada tahun pertama dan kadar pertambahan 1.55% setahun.
Faedah , 5%.

Kira i) NPV
ii)Faedah-KosPenyelesaian:
1) Faedah Pengguna dimana:
Interest (faedah) = 5%= 0.05
Kadar Pertamabahan, r= 1.55%= 0.0155
Bil. Tahun, n =25 tahun
P = e (r-i)n -1
r-i

= e (0.0155-0.05)25 -1
0.0155-0.05
= 16.75

Faedah Pengguna (u) = RM345000 x 16.75
= RM5778750

2) Kos pembinaan (I) = RM2000000
Baki (R)= F
(1+i)n
= RM 500,000
(1+0.05)25
= RM147651.39

3) Penyenggaraan (m)= A (1+i)n-1
I(1+i)n
= RM 2000 ((1+0.05)25-1)
0.05 (1+0.05)25

= RM 2000( 14.09)
= RM 28180


i) NPV
NPV = Pv(u) + Pv (R) – Pv (I) –PV (m)
= RM 5778750+RM147651.39-2000000-RM28180
= RM389822 (tve) ok


ii) Nisbah Faedah-kos
B/C= Pv( u) / (Pv(1)+Pv(m) – Pv (r ))
= RM 5778750
RM2000000 = RM28180-RM147651.39
= 3.07 > 1 ok
Kaedah Nilai Semasa Bersih (NPV)

- mengurangkan kesemua faedah dan kos kepada nilai
semasa mengikut prinsip nilai semasa.
- nilai semasa bersih (NPV) ditakrifkan sebagai
perbezaan diantara nilai semasa ’faedah’ dengan ’kos’
untuk membangunkan projek itu.

Maka nilai semasa bersih (NPV) boleh dikira seperti berikut:

NPV = PV(∆U) + PV(∆R) – PV (∆I) –PV (∆M)

Atau

NPV = B1- C1 + B2 – C2 + ....... + Bn- Cn + R
(1+i) (1+i)2 (1+i)2

Dimana,

B1 dan C1 = Faedah dan kos bagi tahun pertama
B2 dan C2 = Faedah dan kos bagi tahun kedua dan
seterusnya.
R = nilai baki
i = Kadar faedah
n = Jangkamasa analisis

No comments: